Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I would like to know if it's possible to bring back the status bar in Firefox 4 without having to install any addons.

  • 2 trả lời
  • 19 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi DLui64

more options

Does anybody know how to bring back the status bar in Firefox 4 without having to install any addons? The reason why I ask is that for some reason, when Firefox 4 was made available to the general public to download, Firefox 4 was missing the status bar and also the save and quit message was turned off by default. I got the save and quit message turned back on but I just don't know if it's possible to bring back the status bar without any addons.

Does anybody know how to bring back the status bar in Firefox 4 without having to install any addons? The reason why I ask is that for some reason, when Firefox 4 was made available to the general public to download, Firefox 4 was missing the status bar and also the save and quit message was turned off by default. I got the save and quit message turned back on but I just don't know if it's possible to bring back the status bar without any addons.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options
more options

Thanks for the response. The article really helped answer my question.