Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I display the HOME icon

  • 1 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Xircal

more options

I cannot seem to get the HOME icon to display on any menu bar etc. I am using the latest version of firefox (4.0.1)

I cannot seem to get the HOME icon to display on any menu bar etc. I am using the latest version of firefox (4.0.1)

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

It should be located on the far right of the toolbar next to the search engines field.

If you can't see it, right click a blank part of the tab bar and go to Customize. Then drag it out of there onto the toolbar.