Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Link opened in an IFRAME abandons the page

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi rwgregory

more options

A certain page on my site uses an iframe to link to a page in another domain. My page loads properly and displays the content from the remote domain in the iframe that I expect to see.

Problem comes whenever I click on any link within the iframe. The page from the remote domain abandons my page, reloading in the browser, instead of refreshing the contents of the iframe.

Any suggestions to correct this?

A certain page on my site uses an iframe to link to a page in another domain. My page loads properly and displays the content from the remote domain in the iframe that I expect to see. Problem comes whenever I click on any link within the iframe. The page from the remote domain abandons my page, reloading in the browser, instead of refreshing the contents of the iframe. Any suggestions to correct this?

Được chỉnh sửa bởi rwgregory vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

DOH!!

"Accept third-party cookies" was turned off in Privacy settings. Allowing third-party cookies solved the iframe refresh problem in Firefox 4.