Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

https://ajax.microsoft.com/ajax/4.0/1/MenuStandards.js is not downloaded

  • 3 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi bazbaz

more options

Why FFox 4.0 doesn't download the file (or any file from this site): https://ajax.microsoft.com/ajax/4.0/1/MenuStandards.js

From same PC, using IE or FFox 3, it is downloaded.

This is the MS CDN, used to download js files from most ASP.NET Web sites..

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

sorry for the second post

more options

dear friend , it's normal that any updated browser opened the ajax file as a text page

it's not wrong

but on the page after the page load is complete easily Right click >> select all >> then Ctrl +C "Copy" and in an empty notebad file .TXT >>right click >> Paste(or CTRL + V)

and ddon't forget to save as anyname.JS

more options

I know that, my but my FFox doesn't download nothing! An empy page, 0 bytees. I noticed that because I cannot use the dynamic menu in a Web site (the list remains a list, without be rendered as a dynamic menu). After a while I discovered that the trouble is that FFox doesn't download the js files from the MS CDN.