Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I block a website from being loaded automatically from another website?

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I want to be able to instruct Firefox to block certain web pages/sites from loading. (The particular problem is certain sites which I DO want to view automatically opening other web pages/sites in new Firefox windows.) There ought surely to be a facility in the Options menu or elsewhere to specify particular sites to be blocked from loading, but I can't find one. I'm sure the hated Internet Explorer had such a facility. Where is it in Firefox?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can try Adblock Plus:

You need to subscribe to a Filter list (e.g. the EasyList).