Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox 4: One web site (http://luminous.elcenia.com/flashes/1.shtml) color of text is incorrect. Should be white; is black. Works on V3, and other browsers.

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi tlavely

more options

Firefox 4: One web site (http://luminous.elcenia.com/flashes/1.shtml) color of text is incorrect. Should be white; is black. Works on V3, and other browsers.

That's the question. I looked at the Page Style setting and the Preferences as the FAQ suggested, the settings are correct. This site, which uses white test on a black background, is the only one I've seen thjis problem with.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Can be caused by a problem with a script that is running on that page. The text appears if I disable and re-enable the website's page style.

more options

Thanks for the response. I find the answer interesting. Why is it only an issue with FF4. then? I'd think f a script on the page was the issue, it would appear with other browsers, too.

thanks again, tony