Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Java error message received when downloading torrent...help

  • Không có trả lời
  • 14 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
more options

I receive the JAVA error message detailed when trying to download a torrent file on my laptop. I have two browsers installed, Firefox and Internet Explorer. I do not get the message if I download via I.E. so the problem is a Firefox/Java one. the message reads : java.lang.ClassNotFoundException: org.gudy.azureus2.ui.swt.Main at java.net.URLClassLoader$1.run(Unknown Source) at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) at java.net.URLClassLoader.findClass(Unknown Source) at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source) at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Unknown Source) at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source) at com.exe4j.runtime.LauncherEngine.launch(Unknown Source) at com.exe4j.runtime.WinLauncher.main(Unknown Source) Any help greatly appreciated. Java version up to date and correct version. (Why does it work with I.E. and not Firefox ??)

I receive the JAVA error message detailed when trying to download a torrent file on my laptop. I have two browsers installed, Firefox and Internet Explorer. I do not get the message if I download via I.E. so the problem is a Firefox/Java one. the message reads : java.lang.ClassNotFoundException: org.gudy.azureus2.ui.swt.Main at java.net.URLClassLoader$1.run(Unknown Source) at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) at java.net.URLClassLoader.findClass(Unknown Source) at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source) at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Unknown Source) at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source) at com.exe4j.runtime.LauncherEngine.launch(Unknown Source) at com.exe4j.runtime.WinLauncher.main(Unknown Source) Any help greatly appreciated. Java version up to date and correct version. (Why does it work with I.E. and not Firefox ??)

Được chỉnh sửa bởi Borodin55 vào