Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I import passwords and usernames from Google Chrome into FireFox 3.5

  • 3 trả lời
  • 296 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Vivek

more options

Most of my passwords are in the Google Chrome browser, but I want to use Firefox as doubleup. So the list with usernames and passwords should be synchronised.

Most of my passwords are in the Google Chrome browser, but I want to use Firefox as doubleup. So the list with usernames and passwords should be synchronised.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

http://www.nirsoft.net/utils/chromepass.html Will save the Chrome passwords in CSV format which may be imported into Firefox (Tools, options, Security, import/export passwords)

more options

How can I do this on OSX?

more options

Hi,

One way would be to setup LastPass Password Manager for the different browsers.