Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I show a list of saved usernames for a specific page after I click on the entry box?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi philipp

more options

In Google Chrome, whenever I click on a login box, it automatically shows the usernames that I have used in that specific entry box. In Firefox, I have to start entering the username before the username pops up and I click it to fill in the username and password. As a tester, it's arduous to have to type in part of the username every time (1st world problems). Is there a way to replicate what happens in Chrome?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn