Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox will not bookmark

  • 1 trả lời
  • 11 gặp vấn đề này
  • 51 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TonyE

more options

Existing bookmarks in Firefox 3.6.13 (Windows XP) seem to work OK. When I have a new website open and click on the bookmark star at the end of the web address to bookmark that site, the bookmark star briefly turns yellow ... then returns to white again, and the site is not bookmarked. If I use the alternative method, clicking on 'Bookmark This Site' it also fails to bookmark. I uninstalled Firefox and reinstalled but no difference. It also tells me no updates are available.

John.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options