Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Inporting favorites

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 38 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi wreckdiver

more options

I have installed Firefox 3.6 and imported my Favorites from IE8. They were all imported except for the Favorites folder. How do I import the Favorites folder so that they appear on the Firefox Navigation bar? I renamed the "Favorites" folder in IE8 to "Favourites" (how it should be spelt) and then tried to import in FF but it still didn't import.

Thanks.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

LOL, your side of the Atlantic must have a surplus of the letter U, the way it is added to so many words.

You can transfer your IE Favorites to Firefox bookmarks like this.
In IE
File > Import/Export - Export to HTML file

then in Firefox
Bookmarks > Organize Bookmarks -> Import & Backup - Import HTML... = From an HTML file

Then move the bookmarks you want to the Bookmarks Toolbar folder.
http://kb.mozillazine.org/Sorting_and_rearranging_bookmarks_-_Firefox#Rearranging_bookmarks

more options

Nah, it's just that you haven't got a "U" on your side of the pond ;-)

Thanks for the info