Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how do I transfer music downloads to music library then MP3 player???

  • Không có trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 21 lượt xem
more options

I have downloaded loads of MP3 songs but can't work out how to transfer to either my music library or to MP3 player???? Help.

I have downloaded loads of MP3 songs but can't work out how to transfer to either my music library or to MP3 player???? Help.