Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

on netflix,clicking on movie brings upnf browser instead.works fine on I.E

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 31 lượt xem
more options

I'm running Win Xpro,SP3. When I click on a movie on Netflix, instead of going to the detail page for that film, I'm transferred to a page of movies I might like;if I click on one of those movies or any movie on the site,I come back to the same page. This problem doesn't happen with Internet Explorer. I've checked for Malware and nothing comes up.