Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Want Google instead of Yahoo Search as web browser for new tabs

  • Không có trả lời
  • 7 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

Whenever I select a new tab, the screen Welcome to Tabbed Browsing includes a search box powered by Yahoo Search. I would like a search box for each new tab powered by Google. Is this possible?

Whenever I select a new tab, the screen Welcome to Tabbed Browsing includes a search box powered by Yahoo Search. I would like a search box for each new tab powered by Google. Is this possible?