Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I see no confirmation string that I am not a robot

  • 2 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

When the confirmation dialog asking to type some stuff that I am not a robot, the area is white.

Everything I type is rejected.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

3rd party cookies enabled?

more options

"Clear the Cache": Tools > Options > Advanced > Network > Offline Storage (Cache): "Clear Now"
"Remove the Cookies" from sites that cause problems: Tools > Options > Privacy > Cookies: "Show Cookies"

Start Firefox in Diagnose Firefox issues using Troubleshoot Mode to check if one of your add-ons is causing your problem (switch to the DEFAULT theme: Tools > Add-ons > Themes).

See Troubleshoot extensions, themes and hardware acceleration issues to solve common Firefox problems and Troubleshoot issues with plugins like Flash or Java to fix common Firefox problems