Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Since new update, I get blank page pop ups instead of page requested

  • 1 trả lời
  • 67 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TonyE

more options

Last week, I got the latest update for Firefox. Since then, whenever I connect, for example, on Facebook and want to open Farmville, Facebook will open but I will get a blank page for Farmville. I tried sending an email to my internet provider, from their site, but email page never showed, instead, I got the blank page pop up.

Last week, I got the latest update for Firefox. Since then, whenever I connect, for example, on Facebook and want to open Farmville, Facebook will open but I will get a blank page for Farmville. I tried sending an email to my internet provider, from their site, but email page never showed, instead, I got the blank page pop up.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

This may be caused by a problem with an extension or theme, try the procedure in the troubleshooting extensions and themes article.