Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Pages too zoomed out All the time.

  • 1 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 38 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Morbus

more options

I have a large screen and I can't find a way of making the web pages larger without having too zoom in every time i load a new web page.

This happened

Every time Firefox opened

== I downloaded Firefox

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hello Tom.

I suggest you install the following extension, that will let you do just that:

https://addons.mozilla.org/firefox/addon/6965/

Feel free to search for other extensions with similar functions, if you're not satisfied with that one:

https://addons.mozilla.org/