Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

firefox with windows has eliminated by "back/forward" arrows and toolbar, as well as address bar. have to go back to internet explorer

  • 1 trả lời
  • 8 gặp vấn đề này
  • 30 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi rjohnson19

more options

firefox "updates" have eliminated from my windows screen the "back" and forward arrow, the toolbar at the top ("file", "edit,", etc.) and the internet address bar. unless this returns,i have to go back to internet explorer. what happened? did "yahoo" have anything to do with it? no problem with internet explorer.

URL of affected sites

http://

User Agent

Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322)

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi jim,

Try View -> Toolbars -> Navigation Bar, and/or View -> Toolbars -> Customize, and Restore Default Set in the dialog that appears.

If the menu bar isn't visible either, press Alt, then V, T, M to make it stay.

If that doesn't work, you can reset the toolbar customizations, using the Reset toolbars and controls option in the Diagnose Firefox issues using Troubleshoot Mode dialog with the Make changes and Restart option: https://support.mozilla.com/en-US/kb/Safe+Mode#Safe_Mode_window