Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Customising UI in 4beta2: hide new tab button

  • 1 trả lời
  • 16 gặp vấn đề này
  • 82 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Issue

I have another kind of problem with Firefox

Description

I want to know how to hide the new tab button especially when (to be specific) tabs[[overflow="true"] I have tried to modify this code:

.tabs-newtab-button { display: none } but during overflow the new tab button again shows up. This may not be the right place for such questions, still i needed a solution

Firefox version

4.0b1

Operating system

Windows 7

User Agent

Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:2.0b1) Gecko/20100630 Firefox/4.0b1

Plugins installed

  • -Shockwave Flash 10.1 r53
  • 4.0.50524.0
  • Adobe PDF Plug-In For Firefox and Netscape "9.3.3"

Giải pháp được chọn

Try: #new-tab-button, .tabs-newtab-button { display: none; } You can also drag the new tab button back in the Customize window (View > Toolbars > Customize)

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Try: #new-tab-button, .tabs-newtab-button { display: none; } You can also drag the new tab button back in the Customize window (View > Toolbars > Customize)