Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

After upgrading from FF 3.6.6 to 3.6.8 some images have added borders, others have borders missing, dropdown boxes display in wrong location with wrong font

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi AnonymousUser

more options

After upgrading from FF 3.6.6 to 3.6.8 some images have added borders, others have borders missing, dropdown boxes display in wrong location with wrong font

URL of affected sites

http://community.diabetes.org/forums/default.aspx

After upgrading from FF 3.6.6 to 3.6.8 some images have added borders, others have borders missing, dropdown boxes display in wrong location with wrong font == URL of affected sites == http://community.diabetes.org/forums/default.aspx

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Huh? Ctrl+o just opens Windows Explorer