Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Has anybody had a problem with www.ibmblacklist.com/block? If so how did you get rid of it?

  • 1 trả lời
  • 20 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi AnonymousUser

more options

When I try to start fire fox and other sites I have ATTENTION! Your web page request has been canceled. It says that the web site refused my connection as it was reported as a malicious request. At the bottom it has a resend request and a fix now. When I click on resend request it sometimes lets me it . Sometimes I have to click on it several times to get the web site. Sometimes I have to click out of it and then click on the web site to get on the website.

This happened

Not sure how often

== July 22

Giải pháp được chọn

James, you probably have a rootkit that was left over from a virus you removed. Try running Kaspersky's TDSSKiller and do a Malwarebytes scan to remove a possible infection. That's what a customer of mine was having and he had a rootkit infection.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

James, you probably have a rootkit that was left over from a virus you removed. Try running Kaspersky's TDSSKiller and do a Malwarebytes scan to remove a possible infection. That's what a customer of mine was having and he had a rootkit infection.