Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When I try to clear my history it doesn't work

  • 5 trả lời
  • 56 gặp vấn đề này
  • 2165 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Chris Ilias

more options

When I go to Tools>Clear Recent History> Everything, my history is not cleared. I have tried uninstalling and reinstalling Firefox but I didn't do a clean reinstall because I want to keep my bookmarks and so on.

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

How are you checking to see if it was cleared? Some people expect the location bar drop-down list to be empty, now knowing that it lists bookmarks as well.

more options

Reply to Chris_Ilias I have checked History>Show All History and it shows my history all the way back to April.

more options

If you close Firefox, then start Firefox in Safe Mode, does the problem still occur? For instructions on starting in Safe Mode, see Diagnose Firefox issues using Troubleshoot Mode.

more options

Giải pháp được chọn

more options

Reply to cor-el Thanks I tried deleting all the places.sqlite files and my history was cleared thanks a lot for your help. Thanks Chris_Ilias too:)