Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Since I downloaded the most recent firefox, all emails with attachments are being returned. This is not happening in safari.

  • Không có trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
more options

Recently, whenever I send an aol email with an attachment using firefox, the emails are returned. I have tested the same aol emails with attachment using safari and there are no problems.

This happened

Every time Firefox opened

== yesterday

Recently, whenever I send an aol email with an attachment using firefox, the emails are returned. I have tested the same aol emails with attachment using safari and there are no problems. == This happened == Every time Firefox opened == yesterday