Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

why ?when download is finish,i look for the file i have download,but the file is nothing in destination folder...

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

why?when download is finish,i look for the file i have download , but the file is does not exist in destination folder

This happened

Every time Firefox opened

== i don't know it was suddenly

why?when download is finish,i look for the file i have download , but the file is does not exist in destination folder == This happened == Every time Firefox opened == i don't know it was suddenly