Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox does not link to another site

  • 1 trả lời
  • 10 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Morbus

more options

I have an image in my web page that when clicked on is supposed to take the viewer to another extrernal web site.

I have set it up with Dreamweaver CS4, and it works OK with IE6, Google Chrome, but not Firefox.

Can anyone please advise how I should change my code so that Firefox will open this external page?

Giải pháp được chọn

Hello Jill.

First of all, you may be having a problem with some extension or plugin that is hindering your Firefox's normal behavior. Have you tried disabling all add-ons (just to check), to see if Firefox goes back to normal?

If that's not the case, can you provide a link to the page or upload the page (if it's still offline) so we can see what's actually happening?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hello Jill.

First of all, you may be having a problem with some extension or plugin that is hindering your Firefox's normal behavior. Have you tried disabling all add-ons (just to check), to see if Firefox goes back to normal?

If that's not the case, can you provide a link to the page or upload the page (if it's still offline) so we can see what's actually happening?