Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox creates Documents shortcut in taskbar when I dowload files

  • 3 trả lời
  • 17 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zzxc

more options

Firefox keeps creating a new "Documents" shortcut in my taskbar every time I download a file. I delete it, and then it does it again. How do I get it to stop?

This happened

A few times a week

== A month or so ago

Giải pháp được chọn

OK, that helped solve it. I temporarily changed the setting to "Save files to" and changed the "Save files to" folder to:

C:\Users\My name\Documents

Then I reset the Downloads to "Always ask me where to save files."

Not sure why it creates a new folder for a greyed out option, but at least it doesn't happen anymore.

Thanks!

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Firefox saves files to the Downloads folder under Documents by default. If you want Firefox to save files on the desktop, to avoid the usage of this folder, you can configure it in Tools->Options->General.

more options

I have my Downloads set to "Always ask me where to save files."

The "Save files to" option is greyed out, but it was set to: C:\Users\My name\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Documents


(Also, forgot to say earlier that this only happens with Firefox, not Explorer)

more options

Giải pháp được chọn

OK, that helped solve it. I temporarily changed the setting to "Save files to" and changed the "Save files to" folder to:

C:\Users\My name\Documents

Then I reset the Downloads to "Always ask me where to save files."

Not sure why it creates a new folder for a greyed out option, but at least it doesn't happen anymore.

Thanks!