Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox website shortcuts on Windows 11 taskbar

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

How do I create multiple Firefox website shortcuts on the Windows 11 taskbar? I understand how and have created a single taskbar shortcut, but when I try to create another there is no "Pin to taskbar" option in the context menu when the shortcut is right clicked; there is only the "unpin from taskbar option".

Thank you.

How do I create multiple Firefox website shortcuts on the Windows 11 taskbar? I understand how and have created a single taskbar shortcut, but when I try to create another there is no "Pin to taskbar" option in the context menu when the shortcut is right clicked; there is only the "unpin from taskbar option". Thank you.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Sorry for the late response. No, I have not checked there, but plan to today.

Thank you.

more options

Try the steps in this video. https://www.youtube.com/watch?v=Wg12u8AK2PU