Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

My Firefox home page is MSN. As of yesterday the financial link gives me a page of linke listings and NOT the "Money" page.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi user66338

more options

As of yesterday (5-11-10) my Mozilla Firefox home page of MSN does not provide me the "Money" link as in the past. However Internet Explorer does. I'm wondering what is wrong with Firefox?

This happened

Every time Firefox opened

== Yesterday ...

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hello Leroy Fletcher,

this problem could probably be caused by a Firefox extension.

To make sure that no extension is causing the problems, start Firefox in Safe Mode by following the instructions in the Diagnose Firefox issues using Troubleshoot Mode article.

Kind regards, Tobbi Firefox Support Volunteer