Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Some sites display very narrow results, strung out down the page about 4 inches wide

  • 1 trả lời
  • 26 gặp vấn đề này
  • 17 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

On MSN Money, when I navigate to various articles, they don't display normally. The page I click on is displayed about three pages down the screen and shown strung out on the left border about 4 inches wide, instead of displaying as a normal letter-sized page.

This happened

Every time Firefox opened

== I accessed MSN Money last night and again today -- every time I opened it.

Giải pháp được chọn

"Clear the Cache": Firefox > Preferences > Advanced > Network > Offline Storage (Cache): "Clear Now" "Remove the Cookies" from sites that cause problems: Firefox > Preferences > Privacy > Cookies: "Show Cookies"

Reset the page zoom on pages that cause problems: View > Zoom > Reset (Ctrl+0 (zero); Cmd+0 on Mac) See Font size and zoom - increase the size of web pages and Font size and zoom - increase the size of web pages and http://kb.mozillazine.org/Zoom_text_of_web_pages

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

"Clear the Cache": Firefox > Preferences > Advanced > Network > Offline Storage (Cache): "Clear Now" "Remove the Cookies" from sites that cause problems: Firefox > Preferences > Privacy > Cookies: "Show Cookies"

Reset the page zoom on pages that cause problems: View > Zoom > Reset (Ctrl+0 (zero); Cmd+0 on Mac) See Font size and zoom - increase the size of web pages and Font size and zoom - increase the size of web pages and http://kb.mozillazine.org/Zoom_text_of_web_pages