Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Foxfire wont let me click on site links

  • 1 trả lời
  • 35 gặp vấn đề này
  • 58 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Whenever I try to open a new site, say with google, I am re-directed to a site I have never visited. These are usually advertisements although I have a blocker. As of now, I have to copy and paste everything.

Giải pháp được chọn

Do a malware check with a few malware scan programs. You need to use all programs because each detects different malware.

http://www.malwarebytes.org/mbam.php - Malwarebytes' Anti-Malware http://www.superantispyware.com/ - SuperAntispyware http://www.safer-networking.org/en/index.html - Spybot Search & Destroy http://www.lavasoft.com/products/ad_aware_free.php - Ad-Aware Free http://www.microsoft.com/windows/products/winfamily/defender/default.mspx - Windows Defender: Home Page .......... See also "Spyware on Windows": http://kb.mozillazine.org/Popups_not_blocked

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Do a malware check with a few malware scan programs. You need to use all programs because each detects different malware.

http://www.malwarebytes.org/mbam.php - Malwarebytes' Anti-Malware http://www.superantispyware.com/ - SuperAntispyware http://www.safer-networking.org/en/index.html - Spybot Search & Destroy http://www.lavasoft.com/products/ad_aware_free.php - Ad-Aware Free http://www.microsoft.com/windows/products/winfamily/defender/default.mspx - Windows Defender: Home Page .......... See also "Spyware on Windows": http://kb.mozillazine.org/Popups_not_blocked