Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to make copy to clipboard work in firefox

  • 2 trả lời
  • 37 gặp vấn đề này
  • 1287 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

how to make copy to clipboard work in firefox

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

See http://kb.mozillazine.org/Granting_JavaScript_access_to_the_clipboard

You should be able to use Ctrl+C to Copy and Ctrl+V to Paste.

more options

The AllowClipboard Helper extension will help you set up the necessary permissions. https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/852