Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Home button open dupicate tabs

  • 1 trả lời
  • 26 gặp vấn đề này
  • 55 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Whenever I hit the home button it opens duplicate tabs in Firefox 3.6, i.e. Welcome to Firefox tab. This is annoying. is there any way to stop this or disable tabs all together. there are no plug-in that work for this version the i know of.

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

See this article for some suggestions: Firefox says it's just updated every time it starts - how to fix

See also http://kb.mozillazine.org/Preferences_not_saved and How to fix preferences that won't save

How to set the home page: Firefox supports multiple home pages separated by '|' symbols.