Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Printing Issue

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

I am a long-time Firefox for Mac user and recently, browser APP all of a sudden is ignoring selected PRINT preferences. Two examples are: Printing one-sided when two-sided is selected, and printing in color when the default and selected preference is for a "Black and White Fast Draft". I use a MacMini M1 running Sonoma v14.5 and Firefox v 127.0 (64 bit). My printer is an HP OfficeJet Pro 8710 with up-to-date firmware. I have resorted to use of Chrome until I resolve this situation, though I prefer to use Firefox. In addition, while it may be a separate issue, I also found that the use of Firefox when using GMAIL developed a new issue at approximately the same time. Now, when clicking on the selection box for an individual email, Firefox often does not allow the box to be checked, but again with Chrome, it works just fine. Any help would be appreciated. Thank you.

I am a long-time Firefox for Mac user and recently, browser APP all of a sudden is ignoring selected PRINT preferences. Two examples are: Printing one-sided when two-sided is selected, and printing in color when the default and selected preference is for a "Black and White Fast Draft". I use a MacMini M1 running Sonoma v14.5 and Firefox v 127.0 (64 bit). My printer is an HP OfficeJet Pro 8710 with up-to-date firmware. I have resorted to use of Chrome until I resolve this situation, though I prefer to use Firefox. In addition, while it may be a separate issue, I also found that the use of Firefox when using GMAIL developed a new issue at approximately the same time. Now, when clicking on the selection box for an individual email, Firefox often does not allow the box to be checked, but again with Chrome, it works just fine. Any help would be appreciated. Thank you.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.