Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Browsing Protection by F-Secure says Security application not found, but it is installed

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

I have F-Secure Internet Security installed. Browsing Protection by F-Secure says Security application not found, but it is installed. I've followed countless links, difficult to even find solution articles in either Firefox help or F-sure website. Inside F-secure settings a setup page takes me to the 'install add on' page, but it is installed! Allow automatic updates - on. Run in Private Windows - allowed. Run on sites with restrictions - allowed. Updates checked for. Permissions:

   Access your data for all web sites
   Exchange messages with programs other than Firefox
   Monitor extension usage and manage themes
   Access browser tabs
   Access browser activity during navigation

All ticked. Don't understand debugging tool.

I have F-Secure Internet Security installed. Browsing Protection by F-Secure says Security application not found, but it is installed. I've followed countless links, difficult to even find solution articles in either Firefox help or F-sure website. Inside F-secure settings a setup page takes me to the 'install add on' page, but it is installed! Allow automatic updates - on. Run in Private Windows - allowed. Run on sites with restrictions - allowed. Updates checked for. Permissions: Access your data for all web sites Exchange messages with programs other than Firefox Monitor extension usage and manage themes Access browser tabs Access browser activity during navigation All ticked. Don't understand debugging tool.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.