Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to eliminate that ~6 pixel wide border

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

After the last upgrade Firefox has a strange ~6 pixel wide dark border. How can I eliminate that border?

Thanks. :-)

Firefox: 115.11.0esr OS: openSUSE Leap 15.5 KDE-Plasma-Version: 5.27.9 KDE-Frameworks-Version: 5.103.0 Qt-Version: 5.15.8

After the last upgrade Firefox has a strange ~6 pixel wide dark border. How can I eliminate that border? Thanks. :-) Firefox: 115.11.0esr OS: openSUSE Leap 15.5 KDE-Plasma-Version: 5.27.9 KDE-Frameworks-Version: 5.103.0 Qt-Version: 5.15.8
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.