Where did you install Firefox from? Help Mozilla uncover 3rd party websites that offer problematic Firefox installation by taking part in our campaign. There will be swag, and you'll be featured in our blog if you manage to report at least 10 valid reports!

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Unable to access website using IP in search bar

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

Hi there,

I am unable to connect to my printer over my local wifi using the IP address when using Firefox (126.0) on MacOS. On Linux (Firefox 125.0.3, for Ubuntu), the procedure is simply to type the IP address into the search bar, and press enter, and it works. On MacOs, no way to get to that website, I only get a Google search (I also tried adding http:// or https://, or tried creating a Bookmark and modifying the address there, it simply refuses to update if I just have http://xxx.xxx.x.xxx as the address)...

Any chance there might be a way for me to connect to that IP-only website?

Thanks in advance!

Hi there, I am unable to connect to my printer over my local wifi using the IP address when using Firefox (126.0) on MacOS. On Linux (Firefox 125.0.3, for Ubuntu), the procedure is simply to type the IP address into the search bar, and press enter, and it works. On MacOs, no way to get to that website, I only get a Google search (I also tried adding http:// or https://, or tried creating a Bookmark and modifying the address there, it simply refuses to update if I just have http://xxx.xxx.x.xxx as the address)... Any chance there might be a way for me to connect to that IP-only website? Thanks in advance!

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.