Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Outdated version Firefox

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Get message saying using an outdated version of Firefox even though I have upgraded every time one available. Message is trying to force me into setting up a new profile.

Get message saying using an outdated version of Firefox even though I have upgraded every time one available. Message is trying to force me into setting up a new profile.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You get this warning when you launch Firefox with a profile that has been used by a newer version like Beta. Note that current is 126.0, see "Help -> About Firefox".


You can check compatibility.ini in a profile folder to see what version last used this profile and you can possibly delete this file to allow Firefox to use this profile.

Primary location used for the main profile that keeps your personal data (Root Directory on about:profiles).

  • C:\Users\<user>\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\<profile>

Note that in Windows "AppData" (Mac: ~/Library; Linux: ~/.mozilla) is a hidden folder.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.