Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

unable to post 'for sale' in any group

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

I belong to almost a dozen regional 'yard sale' groups, and suddenly can no longer post 'for sale' in ANY of them including Marketplace. Yet in the same groups I can post and reply to messages

I belong to almost a dozen regional 'yard sale' groups, and suddenly can no longer post 'for sale' in ANY of them including Marketplace. Yet in the same groups I can post and reply to messages

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.