Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

https://wordpress-700233-2343916.cloudwaysapps.com/wp-admin

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Ali alhabsi

more options

Hi I cannot get this site to load up on my phone it will load up but not on my laptop . am I missing a setting

https://wordpress-700233-2343916.cloudwaysapps.com/wp-admin

Hi I cannot get this site to load up on my phone it will load up but not on my laptop . am I missing a setting https://wordpress-700233-2343916.cloudwaysapps.com/wp-admin

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

It sounds like there might be a connectivity issue or a configuration difference between your phone and laptop. Check if your laptop is connected to the same network as your phone and ensure there are no firewall or antivirus settings blocking access to the site. Also, clear your browser cache and cookies on your laptop to see if that resolves the issue. If the problem persists, it could be specific to your laptop's settings or network configuration, and further troubleshooting may be necessary.

Hữu ích?

more options

https://wordpress-700233-2343916.cloudwaysapps.com/wp-admin

Sorry tried all of above still no luck checked my andline all good check with another person laptop all good. Is there a default setting I can goto for firefox browser...?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.