Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Latest update glitched firefox unusable

  • 6 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Randi Taylor

more options

Hi After the latest update, the address bar dissapears everytime I click on it to type in an address. It gets hidden behind previous addresses I visited. Completely unusable. I have no idea why it is so bad and how to fix, please help. Thanks

Hi After the latest update, the address bar dissapears everytime I click on it to type in an address. It gets hidden behind previous addresses I visited. Completely unusable. I have no idea why it is so bad and how to fix, please help. Thanks
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Hi, Yes that fixed it! For reference I went to about:config, searched for toolkit.legacyUserProfileCustomizations.stylesheets and set preference to false to turn off the modification. Im assuming that after the latest update, it got turned on (to true) by default. Thank you very much!

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (6)

more options

Nice screenshot :/ . Try to enter about:config in the address bar and set ui.prefersReducedMotion = 1, then restart.

Hữu ích?

more options

Hi, When I click on address bar it pops out exactly like in the screen shot. I changed what you said to 1 but didnt resolve the issue. Thanks anyway :)

Hữu ích?

more options

Try Firefox Troubleshoot Mode to see if the problem goes away. Firefox Troubleshoot Mode is a special diagnostic mode that temporarily turns off hardware acceleration, disables add-ons (extensions and themes) and resets some settings. See the Diagnose Firefox issues using Troubleshoot Mode article for details.

If Firefox is open, you can restart in Firefox Troubleshoot Mode from the Help menu:

  • Click the menu button Fx57Menu, click Help, select Troubleshoot Mode and click Restart in the "Restart Firefox in Troubleshoot Mode?" dialog that opens.

When the Firefox Troubleshoot Mode window appears, select "Open".

Fx88TroubleshootMode

Hữu ích?

more options

Yes, that solved the problem...but of course its in troubleshooting mode so no add-ons loaded or anything else. Thank you!

Hữu ích?

more options

It looks like you're using custom userChrome.css modifications. Try to remove it.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Hi, Yes that fixed it! For reference I went to about:config, searched for toolkit.legacyUserProfileCustomizations.stylesheets and set preference to false to turn off the modification. Im assuming that after the latest update, it got turned on (to true) by default. Thank you very much!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.