Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Since update to FF126, Eurosport video output is truncated

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
more options

Since Firefox update to 126.0 yesterday, any video I try to view from the Eurosport website has lost about the top third of the video. Prior to the update, I didn't have this problem with viewing the videos in Firefox, and if I access the website and videos using the MS Edge browser, the videos display correctly. See screen shots below from Firefox and Edge.

Since Firefox update to 126.0 yesterday, any video I try to view from the Eurosport website has lost about the top third of the video. Prior to the update, I didn't have this problem with viewing the videos in Firefox, and if I access the website and videos using the MS Edge browser, the videos display correctly. See screen shots below from Firefox and Edge.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.