Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Search Engine

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I have made Firefox my default browser, and set Google as my default search engine.

I'd like to keep it that way, BUT ...

Every morning when I come to work and open my browser and begin to search .. Yahoo comes up .. or Bing ???? I delete them, and again set Google as the default ... BUT FIREFOX CONTINUES TO REVERT TO YAHOO, or BING SEARCH RESULTS  ?!?!?!?!?!?

Even when I deliberately open Google and search in Google .. the results appear and then suddenly, a new window pops up with Yahoo results, covering up the Google results????

How can I make Firefox respond to the default search setting I choose????

This is intolerable. If I can't get ride of Yahoo and Bing and all these other inferior search engines, then I'm going to go back to using Chrome.

I have made Firefox my default browser, and set Google as my default search engine. I'd like to keep it that way, BUT ... Every morning when I come to work and open my browser and begin to search .. Yahoo comes up .. or Bing ???? I delete them, and again set Google as the default ... BUT FIREFOX CONTINUES TO REVERT TO YAHOO, or BING SEARCH RESULTS ?!?!?!?!?!? Even when I deliberately open Google and search in Google .. the results appear and then suddenly, a new window pops up with Yahoo results, covering up the Google results???? How can I make Firefox respond to the default search setting I choose???? This is intolerable. If I can't get ride of Yahoo and Bing and all these other inferior search engines, then I'm going to go back to using Chrome.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can check for recently installed suspicious or unknown extensions.

Start Firefox in Troubleshoot Mode to check if one of the extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) or if hardware acceleration or if userChrome.css/userContent.css is causing the problem.

  • switch to the Default System theme: "3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Themes
  • do NOT click the "Refresh Firefox" button on the Troubleshoot Mode start window

You can do a malware scan, just to be sure.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.