Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox munches computer memory pointlessly - any ideas?

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

Dear Anyone.

I've got Firefox 125.0.3 - but ALL Firefoxes have ALWAYS done this!

I've got 12 gig RAM. I've been browsing for - say - a couple of hours or so, I look at how much RAM I've got spare and it's down to about 2 gig. So I close Firefox via Task Manager and all my RAM comes back. Then I REOPEN Firefox and all the old tabs are restored - but this time around, hardly using any memory! Which tells me the hewge memory munch was unnecessary the time before.

Firefox has ALWAYS done this from day 1. Nobody's ever fixed it, through all these updates. I've got the latest version and it's STILL memory-munching. How do you stop it? It's just annoying because you can be using other software that crashes because it runs out of memory, because Firefox has munched all its memory for no reason.

This is just a question, I'm Asperger's, I sometimes sound like I'm asking a leading/angry question but I'm not. (Not this time anyway!) Is there a workaround for this memory-munching problem, is it ever going to be fixed or is it too deeply embedded into Firefox's programming TO be fixed?

Yours respectfully

Chris.

Dear Anyone. I've got Firefox 125.0.3 - but ALL Firefoxes have ALWAYS done this! I've got 12 gig RAM. I've been browsing for - say - a couple of hours or so, I look at how much RAM I've got spare and it's down to about 2 gig. So I close Firefox via Task Manager and all my RAM comes back. Then I REOPEN Firefox and all the old tabs are restored - but this time around, hardly using any memory! Which tells me the hewge memory munch was unnecessary the time before. Firefox has ALWAYS done this from day 1. Nobody's ever fixed it, through all these updates. I've got the latest version and it's STILL memory-munching. How do you stop it? It's just annoying because you can be using other software that crashes because it runs out of memory, because Firefox has munched all its memory for no reason. This is just a question, I'm Asperger's, I sometimes sound like I'm asking a leading/angry question but I'm not. (Not this time anyway!) Is there a workaround for this memory-munching problem, is it ever going to be fixed or is it too deeply embedded into Firefox's programming TO be fixed? Yours respectfully Chris.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi, sometimes it's because of addons. What addons do you have?

You can analyze your memory usage on the about:memory page.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.