Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I get curvy tabs?

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hello, I want to get funky looking tabs like this:

https://imgur.com/a/Xbc4Kih

But I can't figure out how to do it. I've tried searching for a way to do this, but everything I find is very old and doesn't work. One thing I keep finding is this: https://github.com/wilfredwee/photon-australis

But that doesn't work for me, it just makes the tabs less tall. I've tried switching to nightly and that didn't do anything so I'm pretty lost. I don't know CSS or anything so I cant do it myself.

If anyone knows how to do this then please tell me!! thx!

Hello, I want to get funky looking tabs like this: https://imgur.com/a/Xbc4Kih But I can't figure out how to do it. I've tried searching for a way to do this, but everything I find is very old and doesn't work. One thing I keep finding is this: https://github.com/wilfredwee/photon-australis But that doesn't work for me, it just makes the tabs less tall. I've tried switching to nightly and that didn't do anything so I'm pretty lost. I don't know CSS or anything so I cant do it myself. If anyone knows how to do this then please tell me!! thx!

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can ask at the Firefox CSS subreddit forum.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.