Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

browser

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

Thank you for your assistance in advance. Since I updated my browser, I've encountered some issues when trying to maximize the virtual screen in my tv. I use a Mac and connect the screen to a web TV to watch YouTube in my big tv. However, when I click to maximize the window, the connection becomes unstable, and the virtual screen disappears every time I click the YouTube icon to do this. This problem never occurred before. I would appreciate your help in resolving this issue. Please let me know if you require any additional information from me.

Thank you for your assistance in advance. Since I updated my browser, I've encountered some issues when trying to maximize the virtual screen in my tv. I use a Mac and connect the screen to a web TV to watch YouTube in my big tv. However, when I click to maximize the window, the connection becomes unstable, and the virtual screen disappears every time I click the YouTube icon to do this. This problem never occurred before. I would appreciate your help in resolving this issue. Please let me know if you require any additional information from me.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.