Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox will not start

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi LACanyon

more options

I have uninstalled and reinstalled firefox and restarted my computer but it still will not load. When i first reinstall it it comes up but will not connect to the intenet.

I have uninstalled and reinstalled firefox and restarted my computer but it still will not load. When i first reinstall it it comes up but will not connect to the intenet.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Reinstall the Visual C++ Redistributable.

Try changing DNS over HTTPS (DoH) to "Off" or "Max Protection" and in Connection Settings change "Use system proxy settings" to "No proxy".

Hữu ích?

more options

I don't know how but it is working now....Thank you for your help!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.