Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

MimeTypes.rdf missing

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hi,

I'm using FF on Fedora 39.

However Firefox does not remember any file associations. The MimeTypes.rdf file in the profile is missing and is also not created on restarting the browser.

In the options I've now set the configuration to "Ask whether to open or save files". Now I see a popup when clicking on a file however there is no checkbox with "remember this file associations" (or something similiar).

Hi, I'm using FF on Fedora 39. However Firefox does not remember any file associations. The MimeTypes.rdf file in the profile is missing and is also not created on restarting the browser. In the options I've now set the configuration to "Ask whether to open or save files". Now I see a popup when clicking on a file however there is no checkbox with "remember this file associations" (or something similiar).

Giải pháp được chọn

Firefox would normally be able to handle JPG files internally (image/jpeg) and display them in a tab. You can only set an action if the file is send with a valid image content type, if the file is send with a generic content type like "application/octet-stream" or "content-disposition:attachment" then you won't be able to set an action. You should be able to check the HTTP response headers in the Network Monitor.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Firefox stopped using MimeTypes.rdf years ago, current releases use handlers.json.

Hữu ích?

more options

Ok, thanks. However I cannot make Firefox remember the association for file types, e.g. jpeg. There is simply no checkbox (see attached image)

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Firefox would normally be able to handle JPG files internally (image/jpeg) and display them in a tab. You can only set an action if the file is send with a valid image content type, if the file is send with a generic content type like "application/octet-stream" or "content-disposition:attachment" then you won't be able to set an action. You should be able to check the HTTP response headers in the Network Monitor.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.