Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

error messagfe

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

when I entered this string - chrome://pippki/content/exceptionDialog.xul - I got a 'file not found' message. Is there another way to access that? I am trying to get to https//mlb.tickets.com and get this message: The page you are trying to view cannot be shown because the authenticity of the received data could not be verified.

when I entered this string - chrome://pippki/content/exceptionDialog.xul - I got a 'file not found' message. Is there another way to access that? I am trying to get to https//mlb.tickets.com and get this message: The page you are trying to view cannot be shown because the authenticity of the received data could not be verified.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

The .xul file extension is no longer used, use .xhtml instead.

  • chrome://pippki/content/exceptionDialog.xhtml

Note that best is to use the Settings menu.

  • Settings -> Privacy & Security -> Certificates -> View Certificates -> Servers

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.