Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Accces to the browser

more options

I use Firefox as my browser but since yesterday I am unable to use it. Each time I click on the firefox icon I am directed to a French Microsoft browser - are you able to help?

John Winn

I use Firefox as my browser but since yesterday I am unable to use it. Each time I click on the firefox icon I am directed to a French Microsoft browser - are you able to help? John Winn

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi John, do you think your home page might have been changed? This article has information on checking that setting:

How to set the home page

It's also worth testing the new tab page, Ctrl+T, to see what is going on with that page. If you don't see the built-in Firefox Home page, it's possible that an add-on is replacing the page. If you press Ctrl+i to call up the Page Info dialog on the page, what is the address of the page?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.