Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

disable tab detaching (tear-off) when dragging down

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 20 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

When i click on a tab, if I am not perfectly steady at the time of the click, Firefox opens the tab in a new windows. It happens several times a day, it's quite annoying. Searching for solutions in the support page, I've found that there was an add-on to disable this function, but now it's not available anymore. Is there a solution in 2024?

When i click on a tab, if I am not perfectly steady at the time of the click, Firefox opens the tab in a new windows. It happens several times a day, it's quite annoying. Searching for solutions in the support page, I've found that there was an add-on to disable this function, but now it's not available anymore. Is there a solution in 2024?

Giải pháp được chọn

Change browser.tabs.allowTabDetach to false in about:config.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Change browser.tabs.allowTabDetach to false in about:config.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.